Skip Navigation

XE 레이아웃 카메론 XE LAYOUT CAMERON XE1.4.5.10

Login Info

Welcome to ClubTuscani

Club Issue

Club Gallery

Club Calum

  • FL2 GTS2 6단 차량입니다. 기존의 캘리퍼는 순정패드밖에 구할수 없어, 에로사항이 많았습니다. 이번에 기회가 돼어 캘리퍼 교체를 하게돼었습니다. 기존에 글을 읽다보니 k5터보용 캘리퍼를 사용했다는 분이 계셔 이번에 한번 도전해보았습니다. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 캘리퍼와 로터 둘다 벨로스터 튜익스 제동성능킷(k5터보와 품번 같습니다.)용입니다. 로터에 브레이크패드 닿는 면적이 조금 모자랍니다. 대략 1mm내...
7